Náhradní plnění

Co to vlastně znamená?

Tzv. Náhradní plnění vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením ( dále též OZP), a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená přibližně za každou 25-tou osobu povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením.

Takový subjekt může tedy dle zákona:

  1. zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru
  2. spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50%
  3. odvést příspěvek do státního rozpočtu nebo kombinovat všechny uvedené způsoby.

Bod 3. tzv. náhradním plněním v případě, že daný subjekt nemůže nebo nechce osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat.

Jak se počítá?

Platná prováděcí vyhláška vypočítává povinný nákup od subjektů zaměstnávajících OZP z průměrné mzdy v národním hospodářství tak, jak ji zveřejňuje Český statistický úřad. Pro výpočet odvodu se vždy počítá průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí roku, za který se odvod provádí. Za rok 2014 se bude ve výpočtech používat průměrná mzda zveřejněná počátkem prosince 2014. V roce 2014 je zatím  25 179,-  Kč.

Více na http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/2012-pmz

Subjekt, který nezaměstnává žádnou OZP, odvádí do státního rozpočtu 2,5 násobek této průměrné mzdy. Tj. v roce 2014 –  62 948,-  Kč.

Druhou možností je nakoupit a uhradit ve sledovaném roce výrobky či služby od zaměstnavatele OZP ve výši 7 násobku průměrné mzdy. Za každého nesplněného zaměstnance bylo třeba nakoupit v roce 2014 za:
7*25 179 = 176 253,- Kč bez DPH.

Subjekt, který řeší zákonný odvod nákupem od zaměstnavatele OZP, může uplatnit maximálně nejvyšší počet přepočtených OZP u poskytovatele v daném roce zaměstnaných.

Např. zaměstnavatel OZP s přepočteným počtem 2 osoby může jednomu právnímu subjektu poskytnout „náhradní plnění“ pouze do výše  2*7*25 219 = 353 066,- Kč bez DPH.

Pro rok 2014 zůstávají všechny výše uvedené výpočty platné. Nově však stát od roku 2012 zavedl omezení celkového možného objemu tzv. náhradního plnění za poskytovatele ( právní subjekt) za kalendářní rok.

Kvóta se počítá jako 36 násobek průměrné mzdy v 1. až 3. čtvrtletí posuzovaného roku a  průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v roce předchozím! To znamená, že počet zaměstnaných OZP v roce 2014 v evidenci zaměstnavatele je limitem pro poskytnutí náhradního plnění v roce 2015.

Příklad:

Zaměstnavatel OZP, který měl v roce 2014 – 2 osoby, má úřadem práce stanoven limit 36*25 179*2 = 1 812 888,- Kč pro všechny své obchodující subjekty. Plnění zákonných podmínek se hlásí do 15.2. roku následujícího ( tj. za rok 2014 do 15.2.2015) místně příslušnému úřadu práce.

 

Text převzat z webu:

bcenter